Utbildningsplan för masterprogrammet i kemi 2010/2011

4.7.1 Beskrivning av programmet

Efter genomgånget program kan den studerande avlägga masterexamen inom huvudområdet kemi. Programmet är upplagt så att den studerande efter ett års studier skall kunna avlägga en magisterexamen inom samma huvudområde.

En kemiutbildning på avancerad nivå bygger på kunskaper från grundnivån och innebär en kunskapsfördjupning inom valt ämnesområde samt en vidareutveckling av studentens färdigheter och allmänna kompetens. Kursutbudet på avancerad nivå är främst baserat på de ämnesområden som har stark forskningsrepresentation vid universitetet. Kurserna inom programmet har som mål att ge ökad anställningsbarhet genom att ge ökad teoretisk kunskap och praktisk färdighet att kunna tillämpas inom olika typer av näringsliv och offentlig verksamhet. Det kommer att inom programmet finnas möjlighet att regelbundet delta i en forskningsgrupps verksamhet eller besöka industriföretag eller annan verksamhet där kemister arbetar.

Under programmets första termin läses två kurser om 10 hp vardera som är gemensamma för de olika inriktningarna. Dessutom ges valbar kurs/er om 10 hp som är utformad efter vilken inriktning som valts. Förkunskapskraven för första terminens kurser är baserade på kandidatexamen i kemi eller motsvarande. För examen på avancerad nivå krävs minst 60 hp på avancerad nivå inom huvudområdet kemi. Kurser efter första terminen väljs beroende på vald inriktning och avslutas med ett examensarbete. För masterexamen finns alternativen 30 hp eller 45 hp för examensarbetet. För magisterexamen krävs ett arbete om 15 hp.

4.7.2 Övergripande mål för utbildningen

Utbildningen på avancerade nivå i kemi skall ge en bas för kvalificerad yrkesverksamhet med specialiserade och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndigheter, eget företagande eller för en fortsatt forskarutbildning. Efter avslutad utbildning skall studenten ha tillgodogjort sig väsentligt fördjupade kunskaper i kemi utöver det som inhämtats på grundnivå. Studenten skall kunna ansvara för forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom skilda områden relevanta för utbildningen.

4.7.3 Mål som förväntade studieresultat

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen (se kap 2) skall studenten inom kemiområdet

  • självständigt kunna inhämta och analysera ny kunskap inom valt kunskapsområde
  • självständigt kunna formulera och analysera problem samt föreslå lösningar även när fullständig information saknas
  • självständigt kunna utföra datorberäkningar på kemiska system och kritiskt kunna analysera resultatet
  • självständigt kunna följa kunskapsutvecklingen och värdera rön genom att använda kemisk litteratur och databaser
  • ha förmåga att i samverkan med andra lösa problem
  • självständigt och i samverkan med andra kunna ansvara för, planera och genomföra experimentell verksamhet
  • vara orienterad om gällande lagar och bestämmelser angående kemiskt arbete
  • ha god insikt om kemisk verksamhet i samhället och om kemins betydelse för samhället
  • kunna använda sina fördjupade kemiska kunskaper under forskarstudier eller för verksamhet inom näringsliv eller offentlig verksamhet

4.7.4 Programmets uppläggning

Masterprogrammet i kemi har dels tre specialiserade inriktningar mot: Kemi för förnybar energi, Analytisk kemi för komplexa system samt Kemisk biologi. Dessutom erbjuds en allmän kemiinriktning med stor frihet att välja kurskombinationer.

Under första terminen läses två kurser gemensamt oberoende av inriktning. Den tredje kursen under terminen väljs beroende på den studerandes bakgrund och senare val av kurser. Under terminerna två och tre finns möjligheter att välja kurser från andra områden inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Kurser kan även väljas från andra fakultetsområden. För genomförande av examensarbete på magister- eller masternivå krävs att behörighetskravet för antagning till examensarbete inom vald inriktning är uppfyllt.

4.7.5 Programmets kurser

Studiegången anges nedan per period. Varje år är indelat i fyra perioder, Period 11 betyder alltså år ett period ett osv. Område anges med förkortningarna B = biologi, F = fysik, K = kemi och T = teknik. Innehållet i den inledande profilkursen bestäms tillsammans med studierektor för den aktuella inriktningen. Förutom dessa kurser kan man även välja kurser från senare delen av civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Kurser om maximalt 30 hp kan också väljas från andra områden, inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Period

Kurskod

Kursbenämning

Hp

Nivå/

Djup

Område

11

1KB750

Spektroskopi

10

A1N

K T

1KB054

Avancerad kemi – profilkurs

(5)

A1N

K

1KB156

Analytisk kemi för komplexa system - profilkurs

(5)

A1N

K

1KB754

Kemi för förnybar energi - profilkurs

(5)

A1N

K

1KB462

Spektroskopi av biomolekyler

5

A1N

K

1KB460

NMR-spektroskopi

5

A1N

K

12

1KB054

Avancerad kemi – profilkurs

(5)10

A1N

K

1KB156

Analytisk kemi för komplexa system - Profilkurs

(5)10

A1N

K

1KB754

Kemi för förnybar energi - Profilkurs

(5)10

A1N

K

1KB458

Biokemiska metoder I

5

A1N

K

1KB459

Biokemiska metoder II

5

A1N

K

1KB461

Organisk-kemiska tekniker

5

A1N

K

1KB550

Kemisk bindning med beräkningskemi

10

A1N

K F

Inriktning mot Kemi för förnybar energi

13

1KB254

Materialkemi

5

A1N

K T

1KB255

Energirelaterade material

5

A1F

K T

1KB256

Avancerad elektrokemi

5

A1N

K

14

1KB753

Fotokemi

10

A1F

K

1KB464

Koordinations- och metallorganisk kemi

5

A1N

K

21

Valfri kurs/er

15

22

1KB352

Kemisk energiomvandling och energilagring

15

A1F

K T

23-24

1KB052

Examensarbete E i kemi

30

A2E

K

Inriktning mot Analytisk kemi för komplexa system

13

1KB153

Separation och masspektrometri

15

A1N

K

14

Valfri kurs/er

15

21

Valfri kurs/er

15

22

1KB154

Tillämpad analys av komplexa prover

15

A1F

K

A2E

23-24

1KB052

Examensarbete E i kemi

30

K

Inriktning mot Kemisk biologi

13

1KB453

Kemisk molekylär design

10

A1N

K

Valfri kurs

5

14

1KB454

Molekylär igenkänning i biologiska system

15

A1N

K B

21

1KB455

Kemiska bibliotek och effektiv syntes

15

A1N

K

22

1KB463

Enzymologi och bioorganisk katalys

15

A1N

K

23-24

1KB052

Examensarbete E i kemi

30

A2E

K

Kemi, allmän inriktning

13

1KB254

Materialkemi

5

A1N

K T

1KB255

Energirelaterade material

5

A1F

K T

1KB256

Avancerad elektrokemi

5

A1N

K

1KB453

Kemisk molekylär design

10

A1N

K

1KB257

Teoretisk kemi I

5

A1F

K F

1KB354

Statistisk termodynamik

5

A1F

K F

1KB757

Laserspektroskopi

5

A1F

K F

1KB153

Separation och masspektrometri

15

A1N

K

1KB263

Biomaterial I

5

A1N

14

1KB753

Fotokemi

10

A1F

K

1KB464

Koordinations- och metallorganisk kemi

5

A1N

K

1KB451

Organisk syntes

15

A1N

K

1KB454

Molekylär igenkänning i biologiska system

15

A1N

K B

1KB355

Mjuka ytor och kolloidala system

5

A1N

K T

1KB758

Kemisk reaktionsdynamik

5

A1F

K F

1KB264

Biomaterial II

5

A1F

1KB051

Examensarbete D i kemi

15

A1E

K

21

1KB353

Teoretisk kemi II

5

A1F

K F

1KB455

Kemiska bibliotek och effektiv syntes

15

A1N

K

1KB356

Molekylära material I

5

A1N

K T

22

1KB463

Enzymologi och bioorganisk katalys

15

A1N

K

1KB352

Kemisk energiomvandling och energilagring

15

A1F

K T

1KB357

Molekylära material II

5

A1N

K T

1KB154

Tillämpad analys av komplexa prover

15

A1F

K

1KB552

Teoretisk kemi III

5

A1F

K F

1KB053

Examensarbete E i kemi

45

A2E

K

23-24

1KB052

Examensarbete E i kemi

30

A2E

K

Övriga kurser

1KB055

Öppen fördjupningskurs i kemi I

5

D

A1N

K

1KB059

Öppen fördjupningskurs i kemi II

5

D

A1N

K

1KB056

Öppen fördjupningskurs i kemi I

10

D

A1N

K

1KB060

Öppen fördjupningskurs i kemi II

10

D

A1N

K

1KB057

Forskningspraktik i kemi

5

D

A1N

K

1KB058

Forskningspraktik i kemi

10

D

A1N

K

4.7.6 Föreskrifter om behörighet

Särskild behörighet till programmet är examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp med minst 90 hp kemi. För inriktningen mot Kemisk biologi är behörighetskravet examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp med minst 60 hp kemi.

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen.

4.7.7 Betyg och examination

Föreskrifter om betyg framgår av kursplan.

Studerande som har underkänts två gånger i prov för en viss kurs eller del av en kurs, har rätt att hos fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

4.7.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen

Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan.

4.7.9 Examen och examensbevis

Rektor utfärdar på begäran av studenten masterexamen med kemi som huvudområde. Inriktningen bestäms av den valda studiegången och examensarbetets innehåll. För att erhålla masterexamen krävs 120 hp varav 60 hp fördjupning i form av progression på avancerad nivå inom huvudområdet kemi, varav minst 30 hp i form av ett examensarbete. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 hp.

Rektor utfärdar på begäran av studenten magisterexamen med kemi som huvudområde. För att erhålla magisterexamen krävs 60 hp varav 30 hp i form av progression på avancerad nivå inom huvudområdet kemi, varav minst 15 hp i form av ett examensarbete. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng.